דרושים\מכרזים פתוחים

 מפעלות חינוך וחברה בע"מ [חל"צ]                                                                  

רח'          אברהם הלל 10 רמלה

טלפון: 073-2319490 פקסימיליה : 03-6832669

 

 

הנדון: הודעה בדבר הזמנה להציע הצעות למכירת ביגוד ספורט ,הפעלת קורסי קריירה מגוונים וקורסי עזרה ראשונה

 

1.             כללי :

 

א.             מפעלות חינוך וחברה בע"מ [חל"צ] (להלן: "מפעלות חינוך וחברה"), מבקשת לקבל הצעות מחיר לייצור ואספקה של ביגוד ספורט,  בגדי כדורגל לילדים ונערים בנות ובנים כאחד (להלן: "הביגוד") והפעלת קורסי קריירה מגוונים  ( להלן : "קורסי קריירה  ") והפעלת קורסי עזרה ראשונה ( להלן : קורס עזרה ראשונה)

ב.             מציע שהצעתו תבחר (להלן: "הזוכה"), יידרש לאחסן את הביגוד ולשנע אותו או חלקו לאחת מנקודות האספקה, בהתאם למפורט בחוזה עליו יחתום המציע על כל נספחיו (יקראו יחד להלן: "מסמכי ההתקשרות").

ג.              מצ"ב על 3 מכרזים שונים : גם אספקת ביגוד ,הפעלת קורסי קריירה מגוונים והפעלת קורס עזרה ראשונה  . מדובר על 2 חוזים שונים.

ד.             רשאים להציע הצעות אך ורק מציעים שיש :

1.       ביטוח אחריות מקצועית על הפעילות

2.       גוף שיספק את הביגוד צריך להיות עם מחזור של לפחות 3 מיליון ₪.

 

2.            תקופת התקשרות תהא עד לתאריך 31.12.2019 ואופציה לשנה אחת נוספת.

 

3.            המועד אחרון להגשת הצעות מחיר הינו יום א' 10 בפבואר 2018 עד השעה 16:00. 

 

4.              הנחיות לאינטרנט:

 

א.             ניתן לעיין במסמכי ההתקשרות באתר האינטרנט של מפעלות חינוך וחברה בכתובת הבאה: www.mifalot.co.il בקטגוריה שנקראת מכרזים פתוחים

ב.             למען הסר ספק, הנוסח הקובע הינו הנוסח שיימסר למשתתפים במשרדי מפעלות חינוך וחברה ברחוב אברהם הלל 10 רמלה, כולל שינויים או עדכונים שעשויים לחול ושיימסרו למי שקיבל את מסמכי ההתקשרות במשרדי מפעלות חינוך וחברה ומסר את פרטיו לצרכי יצירת קשר עמו.

ג.               מפעלות חינוך וחברה אינה מתחייבת להעביר עדכונים למכרז לספקים אשר לא מסרו את פרטיהם ולא קיבלו את מסמכי ההתקשרות במשרדי מפעלות חינוך וחברה.

 

5.               לפרטים נוספים ניתן לפנות לעידן שחרור , בטלפון: 04-9986091 .

 

 

 

 

                                                                                       מפעלות חינוך וחברה בע"מ